آیت الله العظمی جوادی آملی:

اولین مرجع ما در تمامی مسائل باید قرآن کریم باشد؛ هیچ ستونی صرفا با موعظه و نصیحت ایستاده نمی ماند