نخستین جلسه هیئت مدیره پنجم و انتخاب رئیس

انجمن فقه و حقوق اسلامی