برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب

سرقت اینترنتی (ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری)