بایسته های خرافه زدایی از دین:

بدترین خرافه، خرافه ای است که رنگ دینی پیدا کند و مقدس انگاشته شود؛