رونمایی از نشریه دستاورد، حاصل تلاش دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه