اخبار
انجمن های علمی حوزه

1.         انجمن اديان و مذاهب (سایت انجمن(

مسئول انجمن:جناب دکتر صاحبی دبیر انجمن:آقای برحمن شماره تماس:32907982

2.         انجمن اصول فقه)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام محمدی دبیر انجمن:آقای شاه نقی شماره تماس:32910504

3.         انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه)سایت انجمن)

مسئول انجمن:حجت الاسلام رجایی دبیر انجمن:آقای غفاری شماره تماس:32916402

4.         انجمن تاريخ‌پژوهان)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام مطهری دبیر انجمن:آقای رسولیان شماره تماس:32917538

5.         انجمن تعليم و تربيت اسلاميسایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام زارعان دبیر انجمن:آقای کریمی شماره تماس:32917329

6.         انجمن حديث)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام مسعودی دبیر انجمن:آقای تقوی شماره تماس:32913455

7.         انجمن روان‌شناسی اسلامی)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام کاویانی ارانی دبیر انجمن:آقای مهدی زاده شماره تماس:32906702

8.         انجمن فقه و حقوق اسلامي(سایت انجمن )

مسئول انجمن:حجت الاسلام علیدوست دبیر انجمن:آقای شبانی شماره تماس:32905765

9.         انجمن قرآن‌پژوهي)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام فاکر میبدی  دبیر انجمن:آقای مؤدب شماره تماس: 32907346

10.      انجمن قلم حوزه)سایت انجمن (

مسئول انجمن:حجت الاسلام نواب دبیر انجمن:آقای فروغی شماره تماس:32921314

11.      انجمن كلام اسلامي )سایت انجمن (

مسئول انجمن:حجت الاسلام برنجکار دبیر انجمن:آقای اشکوری شماره تماس:32928546

12.      انجمن مديريت)سایت انجمن(

مسئول انجمن: حجت الاسلام توکلی دبیر انجمن:آقای مظلوم شماره تماس:32906703

13.      انجمن مطالعات اجتماعي)سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام پارسانیا دبیر انجمن:آقای لطفی شماره تماس:32912975

14.      انجمن مطالعات سياسي )سایت انجمن(

مسئول انجمن:حجت الاسلام سید باقری دبیر انجمن:آقای نائیج شماره تماس:32938773

15.      انجمن معرفت‌شناسي)سایت انجمن (

مسئول انجمن:حجت الاسلام جمال سروش دبیر انجمن:آقای استوار شماره تماس:32926397

16.      انجمن مهدويت (سایت انجمن)

مسئول انجمن: حجت الاسلام جعفری دبیر انجمن:آقای معصومی شماره تماس:32901579

17.      انجمن تبلیغ و ارتباطات دینی(سایت انجمن)

مسئول انجمن: حجت الاسلام واعظ موسوی دبیر انجمن: آقای مرتضوی شماره تماس: 32938218

18.      انجمن ترجمه و زبان های خارجی (سایت انجمن)

مسئول انجمن: حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیر انجمن: آقای میری شماره تماس: 32938218

19.      انجمن اخلاق اسلامی(سایت انجمن)

مسئول انجمن: حجت الاسلام رمضانی دبیر انجمن: آقای حسن زاده شماره تماس: 3906757